Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ > Υπηρεσίες

Ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Γραφείου, είναι η δυνατότητά του να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που εκτείνεται από την αρχική σύλληψη, έως και την παραγωγή των κατασκευαστικών σχεδίων ενός έργου.

Η εξειδίκευση και η πολυετής εμπειρία της ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ στον σχεδιασμό και στον συντονισμό μελετών Οδικών Έργων, σε συνδυασμό με την ποικιλία ειδικοτήτων και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού της, την καθιστά ικανή να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μεγάλα και πολύπλοκα Συγκοινωνιακά Έργα. Η δυνατότητα του Γραφείου να εκτελέσει τις κύριες υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται στα πλαίσια του σχεδιασμού ενός Συγκοινωνιακού Έργου, ελαχιστοποιεί πιθανά προβλήματα διαχείρισης και συντονισμού.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των μελετών που αναλαμβάνει, το Γραφείο παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Αναγνωριστική Μελέτη (ή Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης) και Προκαταρκτικός Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός
• Προμελέτη
• Οριστική μελέτη
• Μελέτη Εφαρμογής
• Τεχνικές λύσεις για έργα "μελέτη-κατασκευή"
• Έλεγχος μελετών
• Τοπογραφικές αποτυπώσεις
• Μετρήσεις κυκλοφορίας
• Σύνταξη οδηγιών και προδιαγραφών

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
Το Γραφείο διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών σε μεγάλα οδικά έργα, που απορρέει από την συνεχή και μακρόχρονη συνεργασία της με τους μεγαλύτερους φορείς ανάθεσης μελετών οδοποιίας της χώρας (Εγνατία Οδός ΑΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ, Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας). Τα σχετικά αντικείμενα που έχει αναλάβει το Γραφείο έως σήμερα, είναι τα ακόλουθα:
• Αυτοκινητόδρομοι
• Υπεραστική Οδοποιία
• Κυκλοφοριακοί Κόμβοι
• Διόδια και Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ)
• Μελέτες Σήμανσης - Ασφάλισης
• Αστική οδοποίια - Εσωτερική Οδοποιία Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ)
• Αγωνιστικές πίστες
• Οδοί πρόσβασης Σταθμών Ανεμογεννητριών Αιολικών Πάρκων
• Μελέτες βελτίωσης / αναβάθμισης υφισταμένων οδών
• Μελέτες οδοστρώματος
• Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Τοπογραφικές Μελέτες – Εφαρμογές
Το Γραφείο έχει αναλάβει και εκπονήσει τοπογραφικές μελέτες, στα πλαίσια οδικών κυρίως έργων και αφορούν σε αποτυπώσεις ζώνης διέλευσης έργων υποδομής, χαράξεις και εφαρμογές συγκοινωνιακών έργων, κτηματογραφήσεις, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων, κλπ. Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους γεωδαισίας και με τη χρήση ηλεκτρονικών οργάνων εντοπισμού (GPS) υψηλής ακρίβειας.
• Ίδρυση Τοπογραφικών Δικτύων
• Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
• Χαράξεις
• Μελέτες Κτηματολογίου

Μελέτες Υδραυλικών Έργων
• Δίκτυα Αποχέτευσης Ομβρίων και Ακαθάρτων
• Αποχέτευση - Αποστράγγιση Συγκοινωνιακών Έργων
• Διευθετήσεις Χειμάρρων
• Υδρολογικές Μελέτες

Στατικές Μελέτες
Στελέχη του Γραφείου διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών, οι οποίες κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό μεγάλων Τεχνικών Έργων, όπως οδικές και σιδηροδρομικές σήραγγες και γέφυρες.
• Μελέτες Γεφυρών Οδικών και Σιδηροδρομικών Έργων
• Στατικές Μελέτες Σηράγγων
• Στατικές Μελέτες Τεχνικών Έργων Αποχέτευσης και Αντιστήριξης Οδικών Έργων
• Στατικές Μελέτες Ειδικών Έργων (Υπόγεια Έργα, Σταθμοί ΜΕΤΡΟ κλπ.)

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
• Σύνταξη Προδιαγραφών Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας (ΠΨΥΜΟ)
• Οργάνωση & Μηχανοργάνωση Τεχνικών Υπηρεσιών

 
All contents copyright © Odos Software Ltd. All rights reserved. Contact: odos@odos.gr